เกี่ยวกับสมาคม

ประวัติ

ในช่วงปี พ.ศ.2552 นับเป็นปีที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ดิจิทัลใหม่ๆ ออกมารองรับการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารอย่างแพร่หลาย ขณะเดียวกัน การขยายตัวของเว็บไซต์ในประเทศไทยรวมถึงบล็อกต่างๆ ได้เติบโตขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ปัญหา ที่ตามมาคือ เนื้อหาข่าว และภาพข่าวจากสื่อหลัก ถูกเผยแพร่ซ้ำ ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2553 ชมรมผู้ผลิตข่าว ออนไลน์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครบรอบการก่อตั้ง 1 ปี ภายหลังจากมี การลงนามในคำประกาศ เจตนารมณ์จัดตั้งชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้เลือกนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษา ด้านบรรณาธิการ บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด ในเครือบริษัทวัชรพล

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2552 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สื่อออนไลน์ชั้นนำ 12 แห่งของไทย ได้แก่ เอเอสทีวี-ผู้จัดการ ไทยรัฐออนไลน์ เดลินิวส์ มติชน เครือเนชั่น เครือโพสต์พับลิชชิง สยามสปอร์ต ฐานเศรษฐกิจ ไอเอ็นเอ็น (ลาออกในปี พ.ศ.2553 ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ) สยามรัฐ ดาราเดลี่ และแนวหน้า ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” – Society of Online News Providers (SONP) ขึ้นพร้อมประกาศเจตนารมณ์ มุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการที่ประชาชนรับรู้ข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวแต่ละรายโดยตรงและร่วมกันหยุดยั้งผู้ประกอบการเว็บไซต์เชิงธุรกิจ ในการนำเนื้อหาข่าวและภาพข่าวไปใช้โดยพลการ ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผลิตโดยเว็บไซต์สมาชิก ต่อมามีการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เป็นครั้งแรก เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของชมรมฯ โดยมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี จากไทยรัฐออนไลน์ เป็นประธานชมรมฯ คนแรก

งานในช่วงปีแรกชมรมฯ มุ่งสร้างมาตรฐานให้เว็บไซต์ต่างๆ ใช้เนื้อหาข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์ ของสมาชิกชมรมฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ชมรมฯ ได้เชิญเว็บไซต์ท่า (Web Portal) เข้าฟังหลักเกณฑ์การนำข่าวจากเว็บไซต์สมาชิกไปใช้ ผ่าน RSS Feed ที่พัฒนาโดยสมาชิกชมรมฯ และไม่อนุญาตให้เก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในระบบของเว็บไซต์อื่น ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวยังคงใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน หรือสร้างความเข้าใจของเว็บไซต์ในสังกัดทั้งหมดกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ และยังมุ่งพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพของผู้สื่อข่าว ผู้ดูแลระบบ นักการตลาดและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องมาตลอด 2 ปี กระทั่งมีมติจากคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ให้ยกระดับการดำเนินการเป็นรูปแบบของสมาคม เป็นผลให้วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ชมรม ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้เปลี่ยนสถานะเป็น “สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” – Online News Provider Association (แต่ยังคงใช้คำย่อในภาอังกฤษว่า SONP) โดยมีนายนิรันดร์ เยาวภาว์ จากเว็บไซต์เอเอสทีวี-ผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม สมัยที่ 1 และ 2 หลังหมดวาระและมีการเลือกตั้งใหม่ ในสมัยที่3 ที่ ประชุมมีมติให้ นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ จากเครือโพสต์ พับลิชชิง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมต่อจากนายนิรันดร์

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2554 ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครบรอบการก่อตั้ง 2 ปี ที่ประชุมใหญ่ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เลือก นายนิรันดร์ เยาวภาว์ จากเว็บ ASTV ผู้จัดการเป็นประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (ในภายหลังเปลี่ยนสถานะเป็นสมาคม)

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2556 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ซึ่งเป็นชุดที่ 3 เพื่อเข้ารับ ตำแหน่งและปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระการทำงาน โดยได้นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลมีเดีย บริษัท โพสต์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) รับตำแหน่งนายกสมาคม

ปัจจุบัน สมาคมฯมีสมาชิกทั้งสิ้น 17 องค์กรสื่อ โดยมีสมาชิกจากสื่อที่ขยายจากภาคธุรกิจหนังสือพิมพ์ไปยังสื่อออนไลน์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ส่วนสมาชิกในสื่อภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่นิวส์ และสื่อโทรทัศน์ชั้นนำได้แก่ บมจ.อสมท. และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และสปริงนิวส์ทีวี จนกระทั่งปี พ.ศ.2557 สมาคมได้ขยายกลุ่มสมาชิก ไปยังสื่อดิจิทัลทีวี ได้แก่ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี