เกี่ยวกับสมาคม

กรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2555-2556

 • นายนิรันดร์ เยาวภาว์
  นายก
  เว็บไซต์ Manager.co.th บริษัท ไทยเดย์ ดอมคอม จำกัด
 • นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์
  อุปนายก
  เครือบางกอกโพสต์
 • นางสาวสดศรี คุปตะพันธ์
  อุปนายก
  เครือมติชนฯ
 • นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข
  อุปนายก
  ไทยพีบีเอส
 • นางสาวกนกนภัส บุญแนบ
  เลขาธิการ
  เดลินิวส์ออนไลน์
 • นางสาวฤทัยวรรณ ฤาชัย
  รองเลขาธิการ
  ไทยรัฐออนไลน์
 • นางสาวพิกุล จันทวิชญสุทธิ์
  เหรัญญิก
  บ้านเมืองออนไลน์
 • นายสมชาติ บุญวิทยา
  นายทะเบียน
  เครือสยามสปอร์ต
 • นายระวี ตะวันธรงค์
  ประชาสัมพันธ์
  สปริงนิวส์
 • นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล
  วิชาการ
  เครือเนชั่น
 • นางสาวศรีสุดา วินิจสุวรรณ์
  วิชาการ
  mcot.net
 • นายไพฑูรย์ ศรีโฮ่ง
  กรรมการ
  สยามรัฐออนไลน์
 • ผู้แทนหนังสือพิมพ์แนวหน้า กรรมการ
 • ที่ปรึกษากฎหมายสมาคม นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี นายสุนทร กองรักษาเวช
 • โดยคณะกรรมการบริหารชุดนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยจะสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน 2556

ที่ปรึกษาชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์