เกี่ยวกับสมาคม

กรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2556-2557

 • นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์
  นายกสมาคม
  ผู้อำนวยการสื่อดิจิทัล บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
 • นายนิรันดร์ เยาวภาว์
  กรรมการที่ปรึกษาสมาคม
  เว็บไซต์ Manager.co.th บริษัท ไทยเดย์ ดอมคอม จำกัด
 • นางสาวกนกนภัส บุญแนบ
  อุปนายกและเลขาธิการ
  เว็บมาสเตอร์ เดลินิวส์ออนไลน์ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
 • นางสาวอรุณรัตน์ หวลถนอม
  เลขาธิการ (ต.ค.56-มิ.ย.57)
  Digital Media Manager บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • นางสาวพิกุล จันทวิชญสุทธิ์
  เหรัญญิก
  หัวหน้าศูนย์ข้อมูล บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด
 • นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล
  กรรมการด้านโซเซียลมีเดีย
  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 • นายรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์
  กรรมการสิทธิประโยชน์
  Webmaster New Media บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • นางสาวฤทัยวรรณ ฤาชัย
  กรรมการสิทธิประโยชน์
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • นายสมชาติ บุญวิทยา
  กรรมการฝ่ายฝึกอบรม
  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการทางธุรกิจ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • นายอธิพงศ์ ลอยชื่น
  ประชาสัมพันธ์
  ผู้สื่อข่าว แนวหน้าออนไลน์ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด
 • นางสาวภิชญา ศรีว่องไทย
  กรรมการด้านการสร้างแบรนด์
  Sales & Marketing Executive บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด
 • นายเกษตร น้อยทิพย์
  กรรมการ
  ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
 • นายเหมราช ราชคำ
  กรรมการ
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี สารสนเทศอาวุโส ส่วนดิจิทัลมีเดีย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • นายวิชัย สอนเรือง
  กรรมการ
  เจ้าหน้าที่ข่าวออนไลน์ บริษัท สยามรัฐ จำกัด
 • นายกิติ ภารดี
  กรรมการ
  หัวหน้ากองบรรณาธิการ บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด
 • นายสมเกียรติ ศรีบุญรอด
  กรรมการ
  บรรณาธิการข่าวออนไลน์ www.springnewstv.tv บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • นางสาวณัฐญา เนตรหิน
  กรรมการ
  บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด