เกี่ยวกับสมาคม

ที่ปรึกษาสมาคม

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

ที่ปรึกษาสมาคม

ที่ปรึกษาบรรณาธิการข่าวออนไลน์ บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ดร.ธนา ทุมมานนท์

ที่ปรึกษาสมาคม

เจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิศวกรรมออกอากาศ
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี)

นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี

ที่ปรึกษาสมาคม

ที่ปรึกษาบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

กรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไพบูลย์ จำกัด

นายสวิชย์ บำรุงสุข

ที่ปรึกษาสมาคม

ผู้ช่วย หน.กองบรรณาธิการ บริษัท สยามรัฐ จำกัด

นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

New Media Director สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี

นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ผู้อำนวยการเว็บไซต์ Manager.co.th บริษัท ไทยเดย์ ดอมคอม จำกัด

นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์

ที่ปรึกษาสมาคม

น.ส.กนกพร ประสิทธิ์ผล

ที่ปรึกษาสมาคม

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย