ข่าวสารจากสมาคม

คำประกาศเจตนารมณ์การจัดตั้งชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2553

ด้วยในปัจจุบันการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการ เผยแพร่ข่าวสารออกสู่สาธารณชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งผู้ผลิตข่าวสารในสื่อดั้งเดิม ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และในหมู่ผู้บริโภคข่าวสาร ที่หันมาเปิดรับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของสื่อ ดิจิทัลผ่านเครื่องรับ (DEVICES) ที่มีมากมายหลายช่องทาง

อย่างไรก็ตาม ขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทำให้การนำเสนอข่าวผ่าน เว็บไซต์และช่องทางอื่น ๆ สามารถทำให้รวดเร็วและหลากหลายรูปแบบ หรือสื่อผสม (MULTIMEDIA) ทำให้มีผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ที่ให้บริการแก่ผู้เข้าชมบางส่วนที่มีลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์ ได้นำข่าวสาร และภาพข่าวจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและปราศจากการเคารพในลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์

นอกจากนี้ การนำเสนอข่าวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางการนำเสนอข่าวสารใหม่ๆ เหล่านี้ยังไม่ เป็นที่เข้าใจของสาธารณชนบางส่วน รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจโฆษณา ดังนั้นบรรดาผู้ผลิตข่าวสารออนไลน์ ซึ่งมีชื่อท้ายประกาศเจตนารมณ์ฉบับนี้ จึงได้ตกลงร่วมกันจัดตั้ง “ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” ขึ้น และกำหนด ให้มีข้อบังคับขึ้นเพื่อเป็นกติกาในการดำเนินการร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ผลิตข่าวสารและสาธารณชนทั่วไป เพื่อให้การดำเนินการของชมรมและสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตข่าวออนไลน์ทุกรายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการ ก่อตั้ง จึงขอประกาศมายังสาธารณชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  1. สมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ทุกราย มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย โดยปราศจากการปิดกั้นจากอำนาจใด
  2. สมาชิกชมรมฯ เชื่อมั่นว่า ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตระหนัก ในคุณค่าของงานสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์ และสนใจติดตามข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าว จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวสารแต่ละรายโดยตรง
  3. ในกรณีที่มีการนำเนื้อหาจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ไปเผยแพร่ในช่องทางเว็บไซต์อื่นที่มี ลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์หรือเจ้าของเว็บไซต์ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม ผู้ประการเว็บไซต์ที่นำข่าวสารนั้น ไปผลิตซ้ำต้องเคารพในความมีลิขสิทธิ์และงาน สร้างสรรค์ที่ผลิตโดยเว็บไซต์สมาชิก
  4. ชมรมฯ ส่งเสริมให้มีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกกับผู้ประกอบการเว็บไซต์ที่ต้องการ นำข่าวสารจากเว็บไซต์สมาชิกไปเผยแพร่ต่อ โดยยึดหลักความเคารพและคำนึงถึงลิขสิทธิ์ในการ สร้างสรรค์งานเขียนและจริยธรรมทางธุรกิจ และประโยชน์ที่ผู้ผลิตข่าวออนไลน์จะได้รับด้วย ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552