ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิตอล รุ่นที่ 7 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา  สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการสนับสนุนหลักจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ยูนิเซฟ ประเทศไทย บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิตอล รุ่นที่ 7