ข่าวสารจากสมาคม

ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ ปีที่ 3 / 1

เมื่อวันที่ วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-16.00 น. ห้อง 1111C ชั้น 11 อาคารซีพีทาวเวอร์ สีลม ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์ ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ หัวข้อ “Storytelling by Storyteller” โดยการอบรมแบ่งเป็นภาคเช้าในหัวข้อ การเล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย คุณโรจนะ ฉั่วสกุล และหัวข้อ Digital Content Journeys Landscape มองภาพกว้าง ผ้บูริโภค บริโภคสื่อการ อย่างไร เข้าใจวิธีการคิดเส้นทางของการบริโภคสื่อ และการคิดถึงผ้บูริโภคสื่อเป็น ศนูย์กลาง โดย คุณนิวฒัน์ ชาตะวิทยากูล

ส่วนภาคบ่ายนั้นได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น 5 กลุ่ม เพื่อทำ Workshop:Create Content Journeys Framework ตั้งรูปแบบในการเดินทางของการสื่อสาร บนพื้นฐานจากผ้บูริโภคเป็นสำคัญ เพื่อนำไปวางกลยทุธ์ในการประชาสัมพันธ์ และการออกแบบออกแบบสื่อจากมุมของ ผู้บริโภค โดย คุณนิวฒน์ ชาตะวิทยากูล 

ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 29 คน จากสมาชิกสมาคม โดยมี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) และ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ