ข่าวสารจากสมาคม

ประกาศผลการคัดเลือก นศ.เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ "ผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์" รุ่น3

ตามที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ มาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดอบรมฟรี โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19- 22 ก.ค. 61 ที่ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี  โดยการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสนับสนุนร่วมโดย บริษัท จีเอเบิล จำกัด, บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) inet, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 
ทั้งนี้ทางกรรมการได้ตรวจคุณสมบัติและคัดเลือกผู้เข้าอบรมเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรม โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 ดังนี้
 
 
1 นางสาว ชนม์นิภา เชื้อดวงผุย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 นางสาว จิตรา ตัวงาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 นางสาว สุชาวดี อภิสัมภินวค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 นางสาว พิชามญชุ์ บัวบก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5 นาย ธัญพวัชร ชุ่มอ่วมจีรสกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6 นาย วิทยฉัตร ใฝ่บุญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7 นาย สราวุฒิ มัสซิโน่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8 นาย ธนธร วุฒิมานานนท์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นางสาว ธิดามาศ เขียวเหลือ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 นางสาว อัญชิสา เทพบัวทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
11 นางสาว ขัตติยา พัสนันต์ มหาวิทยาลัยบูรพา
12 นางสาว พัชราภรณ์  ศรีประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 นาย ศราวุฒิ จันทร์นวน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14 นาย เวชพงศ์ จันทร์ศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 นาย ทีปกร สุนทรมณีรัตน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16 นางสาว กาญจนา ทวดอาจ มหาวิทยาลัยรังสิต
17 นางสาว นันทิชา รุจิราโรจน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
18 นางสาว นันทิศิลป์ เจริญ มหาวิทยาลัยรังสิต
19 นาย นรธีร์ กีเกษมศรี มหาวิทยาลัยรังสิต
20 นาย ศิริศักดิ์ นิยมเดชา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
21 นางสาว ภัทรวดี หอมรอด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
22 นาย  วิศรุต ทองศิริ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
23 นาย ทศพล ชุมแสง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
24 นางสาว ศิรินฟา แวสุหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
25 นาย ไกรเลิศ โออิฐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
26 นางสาว หยาดฟ้า ภูครินทรานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
27 นางสาว เจนจิรา คำงาม มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
28 นาย ณัฐวัฒน์ ชายสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
29 นางสาว จิราพัชร ขามสิทธิ์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
30 นาย ธนวันต์ มะติยะภักดิ์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
31 นางสาว ขวัญแก้ว แช่มโสภา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
32 นางสาว รวิกานต์ แก้วอร่าม  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
33 นางสาว สิริกาญจน์ วงศ์กังวาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
34 นางสาว วรันธร เคนเหลา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
35 นาย เทวราช ชมพูนาค สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
36 นาย อนุชิต ไกรวิจิตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
37 นาย สหรัถ แสงขาว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
38 นาย วีระพงศ์ ธัญญาโภชน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์