ข่าวสารจากสมาคม

บทสรุปอบรมโครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 19- 22 ก.ค. 61  ที่ผ่านมา จากสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีใน ยุค Thailand 4.0  ก้าวเข้ามามีบทบาทบนโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมาก  ทำให้ช่องทางการนำเสนอและรับข่าวสารในปัจจุบันมีความหลากหลาย ทำให้การรับรู้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีอิสระ ไร้ขอบเขต ดังนั้น องค์กรสื่อในบริบทของผู้นำเสนอข่าวสารอันยึดประโยชน์ต่อสังคม และมีความน่าเชื่อถือในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงสู่สาธารณะ จึงมีความจำเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างผู้ผลิตข่าวรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง และมีความเข้าใจบทบาทภารกิจที่แท้จริงของผู้ผลิตข่าวออนไลน์มากขึ้น
 
โดยที่ผ่านมานั้นสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้มีการจัดให้มีการอบรมโครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ 2 รุ่น และหลักสูตรการผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่” ในระดับอาจารย์ 1 รุ่น 
 
และในปีนี้ทาง สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสนับสนุนร่วมโดย บริษัท จีเอเบิล จำกัด, บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) inet, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จึงจัดอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3” หรือ Young Digital News Providers รุ่นที่ 3  ขึ้น โดยที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ชั้น ปี 3-4 ทั่วประเทศ
 
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในการผลิตบุคคลากรเพื่อเข้าสู่องค์กรสื่อให้ตรงตามความต้องการพร้อมทั้งจะช่วยให้เด็กนำไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มพูลความรู้ ในทุกมิติของการผลิตข่าวบนโลกดิจิทัลอาทิ ทิศทางในการนำเสนอข่าวสารและพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล,  การใช้เครื่องมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ, การนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย, เรียนรู้จริยธรรมการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องและเหมาะสม, การวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข่าว, การสร้างสรรค์และออกแบบเว็บไซต์ข่าวให้น่าสนใจ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ให้กับนิสิต นักศึกษา ก่อนที่จะก้าวไปสู่การทำงานจริงอย่างมืออาชีพ 
 
สำหรับหลักสูตร อบรมโครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3 นี้ มีกำหนดเวลา 4 วัน โดยมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 39 คน  เริ่มจากวันแรกคณะผู้เข้าอบรมเดินทางถึง ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมี คุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี  นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นผู้เปิดการอบรมอย่างเป็นทางการ
จากนั้น คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ บรรยายในหัวข้อ SPARK YOURSELF สร้างแรงบันดาลใจในการผลิตเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ จากนั้น เข้าสู่หัวข้อ Online News and Media Landscape โดย คุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี  นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ หลังจากที่นักศึกษาได้ปูพื้นฐานความรู้พอสังเขปแล้วถึงช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องลงมือปฏิบัติงานจริงเสมือนการจำลองการทำงานจริง โดยการมอบโจทย์สำหรับการฝึกปฏิบัติ พร้อมวางแผนการผลิตเว็บไซต์ข่าวร่วมกับพี่เลี้ยงโดยผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 10 คน มาจากสายงานที่เลือกสายงานละ 4 คน 
 
เริ่มเข้าสู่วันที่ 2 ของการอบรม เริ่มจาก เติมความรู้ด้าน"นวัตกรรมสุดล้ำ” โดย นักวิชาการจาก NECTEC ต่อจากนั้น นักศึกษาได้แยกแบ่งกลุ่มเพื่อติวเข้มกระบวนการผลิตข่าวออนไลน์ โดยแยกเป็น 4 กลุ่ม ตามแต่ละสายดังนี้ กลุ่ม 1 ฝึกอบรมด้านการผลิตข่าว  โดยทีมงานบรรณาธิการข่าวมืออาชีพ โดยมีเนื้อหาพอ สรุปได้ดังนี้ 1.แนะนำให้อ่านและฟังเยอะๆ 2. แนะนำการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย-กลุ่มผู้อ่าน-ให้แต่ละคนคิดประเด็นที่น่าสนใจ ภายในเวลา 15 นาที พร้อมแนะนำประเด็นให้แหลมคมมากขึ้นจากประเด็นที่น้องนำเสนอ พร้อมทั้งแนะนำ แนวทางการหาข้อมูลในการต่อยอดข่าว 3.สอบถามผู้เข้าอบรมว่า คาดหวังอะไรจากการมาครั้งนี้ คำตอบส่วนใหญ่อยากจับประเด็นได้ดีและเขียนข่าวได้เร็ว 4.เล่าประสบการณ์ทำข่าวถ้ำหลวง-เล่าประสบการณ์การทำข่าวที่ผ่านมาและเทคนิคการดึงประเด็นมาทำข่าวออนไลน์ 5.สมมติเป็นสื่อได้ถามทีมหมูป่า จะถามคำถามแบบไหน 6.ให้ลองพาดหัวข่าวจากภาพ-แนะนำการคัดรูปประกอบข่าว
กลุ่ม 2 ฝึกอบรมด้านการออกแบบสื่อข่าวออนไลน์เว็บไซต์ มือถือ โดยทีมงาน ดิจิทัลมีเดีย มืออาชีพ 
 
เริ่มจากให้ผู้เข้าอบรม set ระบบและเชื่อมอินเตอร์เน็ท  สอบถามพื้นฐาน และการเรียนในมหาวิทยาลัย  และ  โปรแกรมที่ผู้เข้าอบรมใช้งานด้านการออกแบบ  จากนั้นเรียนรู้หลักการออกแบบ logo  /key massageให้สอดคล้องกับ web และ content พร้อมทั้งยกตัวอย่าง web จากต่างประเทศที่น่าสนใจ  และวิเคราะห์ การวางดีไซต์เว็บ จากนั้นแนะนำความสำคัญ ของ font  ตำแหน่ง และการเลือกใช้งาน การใช้ภาพ และการตกแต่ง ตำแหน่งในการจัดวาง ขนาดไฟล์ที่เหมาะสมแต่ละ แพทฟอร์ม และมาถึงช่วงสุดท้ายให้ผู้เข้าอบรมนำเสนอ งาน  power point สรุปความสำคัญในการออกแบบกราฟฟิกตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมสอบถามข้อสงสัยและได้รับคำตอบจากวิทยากร
กลุ่ม 3 ฝึกอบรมด้านการวางแผนธุรกิจและการตลาด โดยทีมงาน Marketing มืออาชีพ 
 
ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการบริหารงานข่าวดิจิทัล convergence Journalism การหลอมรวมวารสารศาสตร์ คือ การทำตั้งแต่เขียนข่าว ถ่ายรูป ทำกราฟฟิก ตัดต่อ รวมถึงการวางแผนทำการตลาดในการที่จะลงข่าวได้ด้วย ซึ่งอาจเป็นการเล่า-อธิบายข่าว โดยไม่ใช่เพียงตัวหนังสืออีกต่อไป จะใช้สื่อต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยใช้สื่อต่างๆ ข้อความ, ภาพ, เสียง, วิดีโอ, อินโฟกราฟฟิก (ภาพนิ่ง-ภาพเคลื่อนไหว) แล้วเลือกช่องทางในการสื่อสารข้อมูลนั้นๆ ว่าควรจะเลือกลงในช่องทางใด เพื่อตอบโจทย์ user ในแต่ละกลุ่ม เช่น ภาพ - IG ข้อความสั้น - TW วิดีโอ - Youtube
 
ซึ่งตัวแปรของการนำเสนอ คือ เทคโนโลยี จะเป็นตัวเปลี่ยนรูปแบบของการนำเสนอต่างๆ และการปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมของ user ด้วยโดยควรคำนึงถึง ตามเวลาพีคไทม์ของแต่ละช่องทาง ที่ user ส่วนใหญ่ ใช้เวลานั้นๆ ในการเสพข้อมูล
 
กลุ่ม 4 ฝึกอบรมด้าน CMS (Content Management System) การสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป โดย ทีมงานด้าน CMS มืออาชีพ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้รูปแบบของ CMS  เพื่อสร้างและบริหารเว็บไซต์สำเร็จรูป ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงคำศัพท์เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ควรรู้เบื้องต้น  และสามารถ ติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้นใน Wordpress อย่างเช่น การสร้างชื่อเว็บไซต์ และการเลือกธีมเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ให้แต่ละคนคิด Website structure และทดลองสร้างตามแบบที่ตนเองคิด รวมถึงการ ติดตั้ง Google Analytics ในเว็บไซต์  อีกทั้งยังให้ผู้เข้าอบรมได้คิด Feature ที่ต้องการภายใน Wordpress พร้อมสอนการติดตั้ง Plugin เพิ่มเติม เช่น Plugin สำหรับ Embed คลิปวิดีโอภาพสไลท์เป็นต้น จนสามารถสร้างเว็บไซต์เพื่องานข่าวได้และสามารถรัน บน host จริง 
 
เข้าสู่วันที่ 3 เพิ่มเติมความรู้ทางด้าน จริยธรรมและกฎหมายที่ควรรู้ในการผลิตข่าวออนไลน์ โดยอาจารย์ ไพบูลย์  อมรภิญโญเกียรติ   ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จากนั้น คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์  ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  บรรยายในหัวข้อวัยรุ่นกับโซเชียลมีเดีย
 
นอกจากนี้ยังให้ผู้เข้าอบรมได้เปิดไอเดีย! การหารายได้ในโลกออนไลน์  โดย  ทีมงาน ACCESSTRADE หลังจากที่มีการแบ่งกลุ่มย่อยไปเรียนรู้กับวิทยากรในด้านต่างๆแล้ว ก็ถึงเวลาแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการผลิตเว็บไซต์ข่าวออนไลน์จำลองเหมือนการทำงานจริงโดยมีการส่งทีมลงพื้นที่จริงเพื่อผลิตชิ้นงานเพื่อส่งให้ทันตามเวลาที่กำหนด
เข้าสู่วันที่ 4 เป็นการนำเสนอผลงาน ของผู้เข้าอบรม โดยมีการให้คะแนนประเมินว่าผ่านการอบรมหรือไม่พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการจากสมาคม
 
สุดท้ายให้ผู้เข้าอบรมได้เปิดใจถึงการได้เข้าอบรมพร้อมทั้งความประทับใจในการอบรมโครงการนี้ จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรม ต่อจากนี้ปลายปีก็จะมีการติดตามผลโดยการให้นักศึกษาที่เข้าอบรมนำผลงานไปปรับปรุงเพื่อจะส่งเข้าประกวดเว็บข่าว ซึ่งมีกำหนด ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายเดือน พฤศจิกายน 2561 และจะประกาศผล ต้นเดือน ธันวาคม 2561 ต่อไป