ข่าวสารจากสมาคม

5 องค์กรวิชาชีพสื่อ ร่วมถอดบทเรียนถ้ำหลวงฯ การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน

5 องค์กรวิชาชีพสื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างแนวทางปฏิบัติงานของสือมวลชนในวาวะวิกฤต ถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมสื่อ ครั้งที่ 2

จากกรณีเกิดเหตุทีมเยาวชนฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ จำนวน 12 คน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน รวม 13 คน ได้เข้าไปและขาดการติดต่อในบริเวณถ้่ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.2561 จนถึงวันที่ 18 ก.ค.2561 โดยมีสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศ จำนวน 1,318 คน เข้าไปทำข่าวและรายงานข่าว ทำให้ได้รับความสนใจไปทั่วโลก

สำนักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสภาวิชาชีพสื่อมวลชน จัดทำโครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ ตามแผนเร่งรัด (Quic win)เพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเด็นแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน และการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของนักสื่อสารมวลชนโดยให้มีการประมวลกฏ กติกา ข้อบังคับ จรรยาบรรณของภาคสื่อมวลชนทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อนำมาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนด้านการสื่อสาร ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนในภาวการณ์ต่างๆ เพื่อให้สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องนำไปยึดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้ง มีความพร้อมรับมือต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

โดยเมื่อระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะการยกร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จริยธรรมสื่อ ครั้งที่ 2  ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกรรมการยกร่างฯ โดยมี นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และตัวแทน 5 องค์กรวิชาชีพ ร่วมประชุมในฐานะกรรมการ ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการยกร่างจากผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาคประชาชนที่ร่วมปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต กรณีถ้ำหลวงขุน-น้ำนางนอน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนที่ปฏิบัติงานในเหตุการณ์ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ร่วมประชุมในครั้งนี้

นายจิรชัย มูลทองโร่ย กล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ฯ ได้กำหนดโครงการขึ้นมา ที่กำหนดรูปแบบของการดำเนินการถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน กับจริยธรรมสื่อ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการนำประเด็นที่จะสอบถามหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชน ที่ร่วมดำเนินการในช่วงการค้นหา 13 ชีวิตหมูป่า โดยได้สรุปประเด็นในการทำงานของสื่อ และการปฏิบัติของสื่อมวลชนในการทำข่าวแต่ละครั้ง รวมถึงด้านการประสานงานระหว่างส่วนราชการกับสื่อมวลชน และแนวปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ในด้านการแจ้งเตือนและการให้ความรู้แก่สังคมในภาวะวิกฤต ด้านการติดตามสถานการณ์ในภาวะวิกฤต การสร้างสมดุลด้านอารมณ์และการให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤต ด้านการสร้างความเป็นเอกภาพสมานฉันท์และความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำคู่มือมาตรฐานกลางของจริยธรรมสื่อ ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ ได้ลงในพื้นที่จริง และจะได้รวบรวมและสรุปผล เพื่อนำไปหารือในที่ประชุมในส่วนกลาง หลังจากนั้นจะได้ทำร่างคู่มือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวปฏิบัติของสื่อมวลชนในสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติให้กับสื่อมวลชน หน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ และออกรับฟังความคิดเห็น ประโยชน์ประชาชนในทุกภาคของประเทศไทย อีกครั้ง ซึ่งหลังจากได้สรุปบทเรียนเสร็จสิ้น จะได้นำคู่มือไปประชาสัมพันธ์แก่ สื่อมวลชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งที่ 3 จะมีขึ้น ในวันที่ 4 มกราคม 2562 เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้