ข่าวสารจากสมาคม

พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ เกษมศุข คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้แก่ นายวราพงศ์ น้อยทับทิม สมาชิกสมาคมฯ ตามโครงการทุนเครือข่ายวิชาชีพสื่อ ที่อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา