ข่าวสารจากสมาคม

ประกาศผลการคัดเลือก นศ.เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ "ผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์" รุ่น 4

ตามที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดอบรมฟรี โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.- 2 ก.ค. 62 ที่ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี  โดยการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และผู้สนับสนุนร่วม ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 
ทั้งนี้ทางกรรมการได้ตรวจคุณสมบัติและคัดเลือกผู้เข้าอบรมเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรม โครงการผู้ผลิตข่าวดิจิทัล รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. นายอนิรุต ไทยสมบูรณ์   กลุ่มการบรรณาธิการ
2. นายมนตรี วัดเกตุ   กลุ่มการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
3. นายภคพล มณีนุตร   กลุ่มการออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS
4. นายเกียรติศักดิ์ บุญประเสริฐ  กลุ่มการโฆษณาและการตลาด

มหาวิทยาลัยรังสิต
1. นายรัฐนันท์  จงพิพิธพร   กลุ่มการบรรณาธิการ
2. นางสาวณษฤมน  อุไรรัตน์   กลุ่มการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
3. นายเมธี  ศรีวิไล     กลุ่มการออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS
4. นายเอกบุรุษ ศรีอัชรานนท์   กลุ่มการโฆษณาและการตลาด

มหาวิทยาลัยสารคาม
1. นายธนวัฒน์ เอี่ยมเสริม    กลุ่มการบรรณาธิการ
2. นางสาวอาริยา วงศ์พิพันธ์   กลุ่มการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
3. นางสาวเฟื่องลดา แก้วนาง   กลุ่มการออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS
4. นายอมรวิวัฒน์ แต้มพิมาย   กลุ่มการโฆษณาและการตลาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. นางสาวพาฝัน หน่อแก้ว   กลุ่มการบรรณาธิการ
2. นางสาวพิชญาภัค เจริญวัง  กลุ่มการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
3. นางสาวจุฑาทิพย์ บัวเขียว  กลุ่มการออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS
4. นางสาวพิมศิริ รินคำ   กลุ่มการโฆษณาและการตลาด

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1. นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุนานันท์  กลุ่มการบรรณาธิการ 
2. นางสาวศิริวรรณ บัณฑิตศิละศักดิ์ กลุ่มการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
3. นางสาวพัทธนันท์ พิพัฒนพงษ์  กลุ่มการออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS
4. นางสาวมุกดา อุปลา   กลุ่มการโฆษณาและการตลาด

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
1. นายชิน วรพัรธุ์พิสุทธิ์   กลุ่มการบรรณาธิการ 
2. นางสาวกนกพรรณ บุญคง  กลุ่มการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
3. นางสาวเบญจมาพร ขาวสนิท  กลุ่มการออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS
4. นายนิธิภัค อินทร์พิทักษ์   กลุ่มการโฆษณาและการตลาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1. นางสาว กรธนัช แข็งขัน   กลุ่มการบรรณาธิการ
2. นางสาวจุฑามาศ ดวงตะกั่ว  กลุ่มการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
3. นางสาวนัสนันท์ ชื่นสมบูรณ์ กลุ่มการออกแบบเว็บไซต์ด้วย CMS
4. นางสาววรัญญา ฉิมพิทักษ์  กลุ่มการโฆษณาและการตลาด