ข่าวสารจากสมาคม

ส.ผู้ผลิตข่าวฯ เชิญ นิสิต นศ.ส่งผลงานเว็บข่าวออนไลน์ ประกวดชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ ประจำปี 2562

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสาขาใกล้เคียงเข้าร่วมส่งผลงานเว็บไซต์ข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัล  “รางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562”   เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการผลิตเว็บไซต์ข่าวที่มีคุณภาพ บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ทั้งด้านเทคโนโลยี เนื้อหา รวมถึงรูปแบบการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อดิจิตอลอื่นๆ
 
รางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็น

1. รางวัลชนะเลิศ  เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม (จำนวน 1 รางวัล) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล  20,000 บาท
2. รางวัลชมเชย   เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม (จำนวน 2 รางวัล) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติในระดับอุดมศึกษาเพื่อต้องประกอบด้วยคุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดดังนี้
 
1. เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติ ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่นิสิตนักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสาขาใกล้เคียง ผลิตขึ้นในรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากสาขา ภาควิชา หรือคณะต้นสังกัด และผลงานนั้นต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่คัดลอกมาจากสื่ออื่นๆ
 
2. เป็นเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติที่มีเนื้อหาได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในสื่อดิจิตอล (Digital First) ที่ไม่จำกัดรูปแบบของเนื้อหา (ข้อความข่าว ภาพ อินโฟกราฟิก หรือวิดีโอ) ของเว็บไซต์นั้น ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 โดยไม่จำกัดจำนวนข่าวและความถี่ในการนำเสนอเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว
 
3. เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติดังกล่าว จะต้องผลิตโดยนิสิตนักศึกษาเท่านั้น และจะต้องไม่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่เข้าข่ายเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์สาขา ภาควิชา คณะหรือมหาวิทยาลัย (แล้วแต่กรณี)
 
4. ผู้ส่งประกวดจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่สมาคมฯ กำหนด เพื่ออธิบายถึงวัตถุประสงค์การเสนอข่าว วิธีการได้มาซึ่งข่าว ขั้นตอนการผลิต และระยะเวลาที่ผลิตจนถึงวันที่เผยแพร่ พร้อมรายงานผลจากการเผยแพร่ เช่น ความคิดเห็นจากผู้อ่าน ผลกระทบของข่าวที่มีต่อสังคม จำนวนผู้เข้าชม หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
 
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยหัวหน้าสาขา ภาควิชาหรือคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ว่าเป็นผลงานของผู้ส่งประกวดจริง จึงจะถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์
 
6. ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ พร้อมส่งผลงานเว็บข่าวดิจิตอลในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (.jpg, .png หรือ .gif) พร้อม URL และแบบฟอร์ม (ตามข้อ 4) และเอกสารรับรองจากหัวหน้าสาขา ภาควิชาหรือคณบดี (ตามข้อ 5) มาที่ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ อีเมล์ SONPAssociation@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
 
สมาคมฯ กำหนดเกณฑ์การตัดสินรางวัล ดังนี้

1. เป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร และจรรโลงสังคม
2. เป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์
3. เป็นเว็บข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย
4. เป็นเว็บไซต์ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์
5. เป็นเว็บไซต์ข่าวที่เลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม มีความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณและมีแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดสำหรับเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
 
ทั้งนี้ คําตัดสินของคณะกรรมการที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์แต่งตั้งขึ้น ให้ถือเป็นที่ยุติและ คณะกรรมการอาจมีมติ จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลนั้น
 
สำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติเพื่อชิงรางวัลได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และจะประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลภายในเดือนธันวาคม 2562 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
 
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.SONP.or.th และ www.facebook.com/SONPThai สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-7002601

แบบฟอร์มส่งผลงานประกวดเว็บไซต์ข่าว

รายละเอียดโครงการประกวดรางวัลเว็บไซต์ข่าว