ข่าวสารจากสมาคม

“ส.ผู้ผลิตข่าวฯ” จัดอบรมฟรี“การผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่”

        สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ Online News Provider Association (SONP) โดยการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดการอบรมในหัวข้อ “การผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่” (ระดับอาจารย์) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 โครงการนี้เปิดโอกาสให้อาจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด และสาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในต่างจังหวัดทั่วประเทศ ได้ พัฒนาทักษะการผลิตข่าวออนไลน์ผ่านการบรรยายอภิปรายในสื่อออนไลน์ แก่อาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศรวมถึงสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้อาจารย์ได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิดและการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการนำเสนอข่าวได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ ที่ช่วยในการทำข่าวบนสื่อดิจิทัล การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ในหัวข้อ Shaping The Future of News Media เพื่อให้ทราบถึงทิศทางและอนาคตของสื่อ รวมถึงได้เรียนรู้ภูมิทัศน์สื่อเทรนใหม่! การผลิตเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ ในยุค 4G โดย บรรณาธิการเว็บไซต์ข่าว