ข่าวสารจากสมาคม

งานเสวนาหารือกับการปฏิรูปสื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.60 ณ ห้อง Convention Hall 1 อาคาร D ชั้น 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ จัดงานสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจให้กับ ผู้ประกอบวิชาชีพและองค์กรสื่อทุกระดับ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงการปฏิรูปสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ร่วมกับ คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, คุณประดิษฐ เรืองดิษฐ คณะกรรมการปฏิรูปด้านสื่อ ,ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ตัวแทนนักวิชาการ ),คุณวริษฐ์ ลิ้มทองกุล www.manager.co.th (ตัวแทนสำนักข่าว),คุณจักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ HubVisor(ตัวแทนภาคธุรกิจ) , คุณศรีสุดา วินิจสุวรรณ www.sanook.com (ตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ งานออนไลน์),คุณก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยมี คุณระวี ตะวันธรงค์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

7 Dec 2017 | 23:06

514