ข่าววันนี้

งานเสวนาหารือกับการปฏิรูปสื่อสารมวลชน

         โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพและองค์กรสื่อทุกระดับเห็นความสำคัญของการปฏิรูปสื่อว่า เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นระยะๆตามสภาพการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และการปฏิรูปสื่อมิอาจจะเป็นจริงได้หากปราศจากความร่วมมือจากภาคอื่นๆในสังคม คณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเล็งเห็นความสำคัญให้จัดงานสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจให้กับ ผู้ประกอบวิชาชีพและองค์กรสื่อทุกระดับ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงการปฏิรูปสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
         ทั้งนี้จากการหารือในวงเสวนาจะสรุปผลและนำข้อเสนอมุมมองของสื่อออนไลน์ซึ่งวางหลักการและเหตุผลที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับสื่ออย่างไรเพราะว่าสื่อไม่ได้มีด้านลบด้านเดียวแต่มีทั้งด้านบวกด้วยเพราะฉะนั้นเราควรต้องมีการสนับสนุนด้วย